Keatskes wike 35

De 50+ by de manlju smite sneon folle prizen op.

Tjeerd Dijkstra de 1ste priis bij de A-klasse.

Roel Sijbesma de 1ste priis.

Jan Vellinga de 1ste priis bij de ferliezers

 

Fianne Dijkstra de 2de priis bij de KNKB.

 

Snein behelle Tineke Dijkstra in moaie 3de priis yn Huizum bij de haadklasse dames.

Tineke behelle ôfrunde woansdei bij de PC in moaie twadde priis op har letste PC!