10-07-2015 – Van Krimpenpartij

Federaasje – van Krimpenpartij

In prachtige keatsmiddei hjoed op de fjilden yn Easterein. Goed 100 bern fan de federaasje Snits mei in oantal “bûtenlanners” mochten by ús stride om de krânsen, bekers, medaljes en de slúfkes mei ynhâld.

Der waard keatst yn mar leafst 6 klassen en omdat we op dit stuit mar 1 fjild ta ús beskikking ha waard it noch in hiele puzzel om de 22 perken te passen en te mjitten op de Skoalleseize. Lokkich binne der minsken sa as Christian Hoekstra die der altyd wer in prachtich gehiel fan meitsje kinne mei wat linen, krammen, proppen en telegrafen. Bêst genôch!

It fjild fan de welpen lei op it trainingsfjild, dat Andries Stuiver spesjaal noch efkes foar ús meant hie, wêrfoar tank Andries!

Omdat ek bestjoersleden fan de jongereinkommisje wolris mei fakânsje wolle, wiene we net hielendal mei folsleine besetting fan de jeugdkommisje. Mei noch wat oare ferplichtings derby en 44 partoer op de list wiene we bliid dat Mattie Dijkstra, Wilma Sjaarda en Marten Faber fan it haadbestjoer ús noch helpe woene. Ek alle oare âlders en frijwilligers tank foar jim help!

Dan as lêste noch ús grutte tank oan stiper Stefan en Hanna van Krimpen fan Autoschade Service van Krimpen út Boalsert.

Sûnder jim stipe gjin krânsen en gjin prizen! Dan no oer ta de priiswinners fan dizze dei

Welpen

20150710 VanKrimpen Welpen

1e priis Sido Harkema en Sascha van Vugt

2e priis Berber Rob en Sjoukje Gerbrandy

3e priis Jelvin Kaper en Luuk Meijer

1e priis ferl ronde Niels Hiemstra en Berber van der Goot

2e priis ferl ronde Jochem Postma en Anouk Delfsma

 

Pupillen Famkes

20150710 VanKrimpen Skoalbern

1e priis Jetske de Boer en Marrit Hiemstra

2e priis Frieda Hofman en Ingrid Dijkstra

 

Pupillen Jonges

20150710 VanKrimpen Pupillen

1e priis Jitze Floris en Jelmer Brouwer

2e priis Redmer Wiersma en Arjen Stremler

1e priis ferl ronde Jesse Kroondijk en Bauke Reijnhoudt

2e priis ferl ronde Niels de Boer en Redmer Stegenga

 

Skoaljeugd

1e priis Jelger de Boer en Iris Oosterbaan

2e priis Anna Rob en Johannes Breeuwsma

1e priis ferl ronde Klaas J.Oosterbaan, Machtelt Veldman en Gerben Gerbrandy

2e priis ferl ronde Hendrik van der Eems, Lammert Wiersma en Afke Ligthart

 

Jonges en Famkes

20150710 VanKrimpen FamkesJonges

1e priis Daniel Rob, Sytze B de Witte en Sanne de Vries

2e priis Aletta van Popta, Jacob Visser en Willem Koopmans

 

Junioaren

20150710 VanKrimpen Junioaren

1e priis Fabian Noordhuis, Marc Speerstra en Vera Mooij

2e priis Jouke Dotinga en Baukje Terpstra

 

Allegear lokwinske mei jim priis, moai dat jim der allegear wiene en in goeie simmerfakânsje tawinske!

Jeugdkommisje Keatsferiening Easterein