Útslagen KNKB froulju HK en 1e kl. yn Easterein 23-06-2025

Ferslach KNKB haadklasse en 1e klasse froulju 23-06-2024 In prachtige keatsdei hjoed yn Easterein wêr’t we de froulju haadklassers en 1e klassers op besite hiene. Under lieding fan skiedsrjochter Sybren …

Ferslach sealkeatsen jeugd 2024

Hjoed de (betide) start fan in nij keatsseizoen! In sealwedstriid foar de jeugd foardat alles op it fjild begjint. En wat wie it slagge. Noflik binnen, gjin kâlde hannen wer …

Ferslach slotwedstriid jeugd 11-09-2023

Tagelyk mei de senioaren mocht der troch de jeugd keatst wurde by de slotpartij. It hiele fjild fol wie in machtich moai gesicht. Waarm wie it net, it wie hyt! …

Ferslach nachtkeatsen jeugd 25-08-2023

Normaliter is it nachtkeatsen in partij opzich. Mar dit jier waard it kombinearre mei it keatskamp en dus wienen de bêrn fan Wommels ek oanwêzich. In fjild fol minsken ûnder …

Ferslach KNKB froulju haadklasse f.f. (generale froulju’s PC) 20-08-2023

Hjoed keatsten de froulju harren lêste wedstriid foar de PC kommende woansdei. Under lieding fan skiedsrjochter Sipke Hiemstra waard der om 11.00 oere úteinset. It favoriete partoer (Tuinenga c.s.) makke …

Ferslach jeugd-ledenpartij mei Wommels 15-07-2023

Twa kear yn it seizoen hawwe we by in ledenpartij in útwikseling mei de jeugd fan Wommels. Yn maaie wienen de welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes út Easterein al yn …