Ferslach KNKB manlju 2e klasse f.f. 04-06-2023

In slagge en flotte dei mei mooglik makke troch de keatsers, karmasters, frijwilligers en fanatieke blokjerinners!     Priiswinners: 1e priis Bauke Triemstra, René de Haan en Willem Heeringa   …

Ferslach KNKB famkes A/B klasse (t.i.l.) 07-05-2023

De earste KNKB wedstriid fan dit jier op ús keastsfjild: famkes A en B klasse.   De A klasse bestie út in poule mei 4 partoer, sy koene allegear dus …

Ferslach slotpartij 11-09-2022

Dit is de twadde kear dat ik it ferslach skriuwe mei fan de slotparty. En wer is it moai waar. It kin gjin tafol wêze ?.   Tsjin 11 oere …

Ferslach Jong-Feinte partij 09-07-2022

Eksmoarre 1 mei de keatsers Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar winne de 17e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Foar it publyk in moaie en …

Ferslach jeugdregio dei 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei   Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in …

Ferslach KNKB partij jonges A t.i.l. en B t.i.l. + herk. 19-06-2022

De jonges kategory hjoed yn Easterein te keatsen. Prachtige keatserij, spannende partijen en hearlik waar. Allegear yngredienten foar in moaie keatsdei! Yn de A klasse waard keatst yn in poule …