Ferslach slotwedstriid jeugd 11-09-2023

Tagelyk mei de senioaren mocht der troch de jeugd keatst wurde by de slotpartij. It hiele fjild fol wie in machtich moai gesicht. Waarm wie it net, it wie hyt! …

Ferslach nachtkeatsen jeugd 25-08-2023

Normaliter is it nachtkeatsen in partij opzich. Mar dit jier waard it kombinearre mei it keatskamp en dus wienen de bêrn fan Wommels ek oanwêzich. In fjild fol minsken ûnder …

Ferslach KNKB froulju haadklasse f.f. (generale froulju’s PC) 20-08-2023

Hjoed keatsten de froulju harren lêste wedstriid foar de PC kommende woansdei. Under lieding fan skiedsrjochter Sipke Hiemstra waard der om 11.00 oere úteinset. It favoriete partoer (Tuinenga c.s.) makke …

Ferslach jeugd-ledenpartij mei Wommels 15-07-2023

Twa kear yn it seizoen hawwe we by in ledenpartij in útwikseling mei de jeugd fan Wommels. Yn maaie wienen de welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes út Easterein al yn …

Ferslach regio jeugd t.i.l. 30-06-2023

De fjilden fol yn Easterein mei de regio keatsers welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges/famkes en junioaren. Prachtich om safolle keatsers by elkoar te sjen. We keatsten yn totaal mei 106 bern! …

Ferslach ledenpartij 10-06-2023

Tsjin 12:00 oere melde de keatsers harren om sich fanmidje yn it swit te jaaien.. Foardat we los geane mei it keatsen wie der earst noch in foto moment om …

Ferslach jeugd-ledenpartij 10-06-2023

In sammenlike ledenpartij foar sawol de jeugdleden as de senioaren. In moai konsept mei elkoar op it fjild! Yn poultsjes koenen alle jeugdleden likefolle kearen keatsen en dan mar ofwachtsje …

Ferslach KNKB manlju 2e klasse f.f. 04-06-2023

In slagge en flotte dei mei mooglik makke troch de keatsers, karmasters, frijwilligers en fanatieke blokjerinners!     Priiswinners: 1e priis Bauke Triemstra, René de Haan en Willem Heeringa   …