14-05-2016 – Froulju 1e klas t.i.l.

Op de fjilden fan de Skoalleseize yn Easterein wie it sneon 14 maaie in kâlde mar gesellige keatserij. Nei’t de skiedsrjochter him siik ôfmeld hie, ha we lokkich Sipke Hiemstra ree fûn om de wedstriidlieding op him te nimmen en we koene om goed 10 oere los. Nei in protte bijlotterij en ien fikse hagelbui en bikkels fan karmasters (ALLE karmasterplakken rûnom it fjild wienen beset!) dy’t ék de kjeld trotsearre moasten binne de prizen as folcht ferdield:

20160514KNKBEastereinFroulju1eklas 

20160514KNKBEastereinFroulju1eklasB

Winners

20160514KNKBEastereinFroulju1eklasGroep

20160514KNKBEastereinFroulju1eklas1

1e priis: Mintje Meintema, Michelle Bruinsma, Corina de Vries

20160514KNKBEastereinFroulju1eklas2

2e priis: Leila-Janneke Moufakkir, Anna Kootstra (ynfallen foar Melissa Rianne Hiemstra), Everdyna de Haan

3e priis: Jeska Terpstra, Judy Bergsma, Akkelyna de Haan (Foto?)

20160514KNKBEastereinFroulju1eklasF1

1e priis ferliezersronde: Hiske Zeinstra, Rixt Sinnema, Lotte Delgrosso

20160514KNKBEastereinFroulju1eklasF2

2e priis ferliezersronde: Anouk Tolsma, Annet de Haan, Mirjam Beeksma