15-05-2016 – Pearkekeatsen

Nei juster in kâlde dei op it fjild hân te hawwen koene hjoed de pearkes los. it wie al wat waarmer sadat inkele keatsers sels yn koarte broek derfoar stiene. It pearkekeatsen, stipe troch: Murks slagerij, bouw-tekenburo Wietse B Ligthart en Noflik Easterein waard keatst yn fjouer klassen. De Top, A en B keatsten yn in poule fan 4 pertoer en yn de C klaase wie in list fan 9 pertoer. Troch in blessure moast der al efkes kreatyf omgien wurde mei de listen mar de wedstriidlieding hie alles goed yn de macht.

Priiswinners:

Topklasse

1e priis: Sietske Okkema en Sybren Poelsma

2e priis: Jitkse Plantinga en Sjoerd Teake Kooistra

 

A-Klasse

1e priis: Jetske Sieperda en Marten Faber

2e priis: Judy Bergsma en Tjerk Politiek

 

B- Klasse

1e priis: Tineke Kamstra en Harm Auke Dijkstra

2e priis: Sieta Tessamaker en Peter Stuiver

 

C-Klasse

1e priis: Liesbeth Bootsma en Abe Jan Stegenga

2e priis: Mattie Dijkstra en Jan Bauke Bouma

1e priis ferliezers: Petra Jellema en Mebius de Boer

2e priis ferliezers: Tjerk Terpstra en Gerbrig Reitsma

20160515 Pearkekeatsen2