Keatskes wike 30

By de dames junioren sneon yn Wommels Corrie Kroondijk de 1ste priis en Roelie Kroondijk de 2de priis.

Snein de eerste priis foar Roelie Kroondijk by de dames 1e klas yn Jellum-Bears.

Snein by de 50+ yn St. Jacob de 1ste priis foar Jan Vellinga.
Anco Elgersma in eerste of twadde priis in de A klasse.
Roel Sijbesma helle in eerste of twadde priis by de ferliezers.
In tredde of fjirde priis foar Sipke Hiemstra.