Utslaggen KNKB manlju 2e klasse f.f. 25-07-2021

1e priis:
Rutger Torensma – Oosternijkerk
Harold de Boer – Jellum
Jurrit Osinga – Ingelum
2e priis:
Johan Sipma – Lioessens
Marten Leijenaar – Exmorra
Jelmer Miedema – Goutum
3e priis:
Jisse Kemper – Berltsum
Wytze Wassenaar – Wier
Remco Dijkstra – Berltsum
3e priis:
Wierd Baarda – Dronryp
Marco de Groot – Frjentsjer
Roel Pieter de Jong – Ried