Ferskate wedstriden

It seizoen sit der hast op Kommende tiid binne der ferskate moaie wedstriden ein augustus en yn septimber. Hjir efkes in oersjoch fan de kommende wedstriden.

 

 

Federaasje Ofdielingswedstriid

Yn Hommert-Jutrijp is een ôfdielingswedstriid foar de welpen oante mei senioaren.

 

Beste verenigingen van federatie Sneek e.o.

Op zondag 1 september staat de federatie afdelingswedstrijd in Hommerts op het programma. Deze wedstrijd is voor alle verenigingen van federatie Sneek en we kaatsen die dag in alle jeugd- en seniorencategorien. Op de KNKB site hebben jullie kunnen zien dat de opgavetermijn tot 30 augustus 19.00 uur is. Omdat het aantal aanmeldingen nu nog laag is en wij in een eerder stadium moeten besluiten of de wedstrijd door kan gaan, halen wij de einddatum voor opgeven met 2 dagen naar voren. Wij vragen jullie daarom je vóór 28 augustus 20.00 uur op te geven.

 

Alvast bedankt

 

m.vr.gr.
namens KF De Boppeslach Hommerts Jutrijp

Coos Veltman

 

Sjoch op de KNKB-aginda by Federatie

 

 

 

Keatsen op gêrs

Sneon 14 septimber wurdt der yn Ljouwert de Oldehove partij hâlden. Om’t it de 100ste edysje is makket LKC Sonnenborgh der in bysûnder spektakel fan!

Der sil keatst wurde ûnder de Oldehove! It parkearterrein wurdt omfoarme ta in keatsarena.

Foar mear ynformaasje sjoch de NIJSBRIEF

En op de site van LKC Sonneborgh

 

 

 

Hank-Dussen

Ek op sneon 14 septimber in ôfdielingswedstriid yn Hank-Dussen.

Sjoch de FLYER

 

 

 

Wisum – Kippetjespartij

De aldergrutste wylde keatspartij fan it jier, de kippertjespartij wurdt hâlden op snein 15 septimber.

Sjoch foar alle ynformaasje op de site fan de Ploech fan Tsien