Ferslach jeugdledenpartij 14 juny

In wike lynt noch mei de winterjas oan op it keatsfjild by it skoalkeatsen en hjoed koene we lokkich lekker yn de koarte broek en it t-shirt keatse. Hearlik! En sa heart it eins ek by it keatsen.

 

Nei in lange keatsmiddei en jûn gongen de folgende bern grutsk mei de prizen nei hús.

 

 

Kabouters

1e priis:  Sanne Frouk Dijkstra en Sybrecht Overal
2e priis:  Femke Paauw en Nynke Velzen
3e priis:  Bauke Jan Dijkstra en Pytrik Ynema 

 

 

Welpen

1e priis: Jorn Hiemstra en Theunis Ynema
2e priis: Eelkje de Jong en Fianne Dijkstra
3e priis: Sander Velzen en Brecht Stegenga 

 

 

Pupillen

1e priis: Redmer Stegenga en Nyka Ottens
2e priis: Judith van der Weerdt en Senay Sixma
3e priis: Arjen Stremler, Ridzert Veldman en Anke Blanksma

 

 

Skoaljeugd + jonges/famkes

1e priis: Kees van der Horst en Thijs Janssen
2e priis: Halbe Willem Overal, Rutger Wiersma en Tessa Ottens
3e priis: Siebo Boersma en Redmer Wiersma