Ferslach ledenpartij jongerein

Op tiisdei 15 maaie wie de earste wedstriid foar de jongerein. Yn ferbân mei it skoallefuotbal dit kear op tiisdei, it waar wie prachtich, bytsje wyn, sinneskyn en de thermometer tikte krekt net de 25 graden oan. De Jeu de Boulers wienen ek aktief op dizze middei, in gesellige drokte, mei hjir en dêr in pake of beppe dy efkes kaam te sjen! Hast alle leden dienen dizze middei mei, sadat der 39 bern oan it keatsen wienen.

 

 

Kabouters

1e priis   Thymen Santema

                Berber Sijbesma

                Marrit v/d Wey

image 2018 05 23

 

2e priis   Jildau Jellema

                Fenne Sijbesma

                Renate de Groot
image 2018 05 23 2

 

En foar elts bern wie der in medaille!

image 2018 05 23 3

 

 

Welpen

1e priis   Sibrand Stremler

                Marijn de Groot

2e priis   Sander Velzen

                Eelkje de Jong

                Marin van Krimpen

 

image 2018 05 23 welpen

 

 

Pupillen

1e priis   Jesper Paauw

                Nyka Ottens

pupillen 15 05 1

 

 

2e priis   Liset Sijbesma

                Jorn Hiemstra

                Tjitske Joustra

image 2018 05 23 pupillen 2

 

 

Skoaljeugd + jonges en famkes

1e priis   Redmer Wiersma

                Tiemen de Groot

 

2e priis   Nynke Paauw

                Rutger Sijbesma

                Senay Sixma

 

 image 2018 05 23 skoaljeugd jongens famkes

 

 

Alle stipers en frijwilligers, tige tank!