Frouljus PC: huldiging

19-10-2012 – Frouljus PC Huldiging yn Ie

20121019 Ie_HiuldigingPCfroulju

Freedtejûn 19 oktober wie de huldiging fan de winners fan de frouljus PC yn Ie. Nei it feesje yn Easterein op de PC-dei sels, dus no yn it doarp fan de PC-keninginne Aukje van Kuiken.

 

Twa moaie reportages fan KNKB Media

 

Aukje van Kuiken, Mei tank oan Jan Hospes

 

Belofte maakt schuld!

 

Sjoch ek op de website fan De Trochsetters, Ie:

Huldiging in Easterein winnaars dames pc

 

 

Frouljus PC Huldiging yn Ie

 20120822 FrouljuspC_Winners

Bêste leden en kommisjeleden,

 

Takom wike freed (19 oktober) wurde de PC winners by de froulju (Marije, Imke en Aukje) huldige yn Ie. No liket it ús leuk om dêr mei in bus fol Eastereinders (en omstreken) hinne te gean!

 

De bedoeling is dat we 19 oere út Easterein gean en rûn 23.30 oere wer út Ie fertrekke. Kosten binne ûngefear 15 euro per persoan (hinget fan it oantal ôf).

 

Wa at mei wol kin sich oant úterlik kommende snein opjan by Elske fia de mail (leden@kfeasterein.nl)

 

Groetnis,

 

Bestjoer KF Easterein

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sip de kip (of ein) wint de krânse op de Easterdyk yn Snits

 

Mei Aagje Posthuma wint hy de krânsen by it pearkekeatsen yn de B-klasse.

20120930 SnitsOosterdykPEarkekeatsen