Gjin keatsen yfm droegte: update

Achte leden,

 

 

Yn ferban mei it droege waar kin der GJIN gebruk makke wurde fan de fjilden!

 

Dus gjin keatsaktiviteiten dizze wike op de fjilden fan sportpark De Skoalleseize.

 

 

Update:

De slotjûn foar de jongerein op freed 6 septimber en de Stiperpartij op snein 8 septimber gean WOL troch!

 

 

It bestjoer