Hoe wie jimme keatsseizoen?

It keatseizoen 2012 is dien!

 

Tiid om bygelyks de klasseminten op te meitsjen, de jierferslaggen gear te stallen en werom te sjen op it seizoen!

 

En dat werom sjen op it seizoen wolle we graach mei jimme dwaan!!!

 

Dus MAIL jimme leuke keatsferhaaltsjes, foto’s en seizoenferhaal nei webbehear@kfeasterein.nl

En skriuw ek derby wat jimme fan de nije website fûnen!

 

 

Hichtpunten út it seizoen fan ús jongste famkes!

 

 

De pupillenfamkes (Twadde priis op it Nederlânsk Kampioenskip)

 

2012 SeizoenWPfamkes_01

 

De welpenfamkjes allegear in kear yn de krânse!

Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk, MAchtelt Veldman, Nynke Paauw

 

2012 SeizoenWPfamkes_02

 

2012 SeizoenWPfamkes_04

2012 SeizoenWPfamkes_05

2012 SeizoenWPfamkes_06