Houlik fan Robert en Wiepkje


Juster wie it dan einlings safier, de brulloft fan ús leden Robert en Wiepkje Sijbesma. Se hawwe sels efkes in baltsje slein op ús keatsfjild yn harren moaie klean.

 


 

 

Wy wolle Robert, Wiepkje en fansels harren bêrn Berber, Jelke en Sven fan herte lokwinskje mei de dei fan juster.

 

 

Foto’s binne makke troch Elisabeth fotografie.