Ledegearkomste 2021

Op woansdei 19 maaie om 20.00 oere hâlde wy ús jierlikse ledengearkomste.

 

Dit is wat letter as oare jieren, mar hat alles te krijen mei de Corona. Ek de KNKB hat harren jiergearkomste fersetten en de efentuele hammerstikken hawwe wy nedich by ús eigen gearkomste.

 

Hoe de setting wurdt, is noch efkes de fraach. We gean der fanút dat dit digitaal wêze sil, mar hoopje op in fysieke ferzje.

Wy hâlde jim op’e hichte, ynkoarten folget de útnoeging.

 

 

Haadbestjoer KF Easterein