Jeska, Roelie en Corrie winne Jonge Famme!!

Foar de earste kear ea hat Easterein de Jonge Famme party yn Mantgum wûn.

Dit jier diene Jeska Terpstra, Roelie Kroondijk en Corrie Kroondijk foar Easterein mei.
Se begongen as ien fan de favorieten oan dizze party mar dus ek mei sukses! Lokwinske froulju!!

Mei net mear dan 3 earsten tsjin yn in party ha de froulju it harstikke kanp dien!

Eerste omloop: 1. Easterein –  2. Dronrijp 1 5-2 en 6-2;
Tweede omloop: 1. Easterein – 4. Mantgum 5-2 en 6-2;
Halve finale: 1. Easterein – 7. Groningen 5-3 en 6-2; 9.
Finale: 9. Goënga – 1. Easterein 3-5 en 4-6.