Keatskes wike 25 en 26

Yn Itens op 26 juni in moaie twadde priis foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma op de earste klas.

Bauke behelle snein 3 july in moaie tredde priis op de haadklasse yn Exmorra.