Jong-Feinte 2015: prizen ferlotting

Achte besikers fan de 11e Jong-Feinte op 22 july 2015.

De folgjende prizen fan de ferlotting binne nocht net ophelle

 

Súvelpakket: grien 626

Jumbo bon (10 euro): giel 144

Houten skaal mei blommen: blau 621

 

De prizen binne ôf te heljen by Wilma Sjaarda, Sjaardaleane 1, 8734 GH Easterein

Tillefoan: 0515-851878