Keatsclinic jeugd


Beste jeugdkeatsers!

Kommende woansdei 05 maaie 2021 stiet der wat leuks te gebeuren. Ús keatstoppers Roelie en Corrie Kroondyk sille mei help fan Liset Sijbesma in clinic jaan wat krekt efkes wat oars is as it echte keatsspultsje. Dit wolle jimme net misse! Jou jim gau op fia de webside want fol is fol. Elts oere is der plak foar 12 jeugdleden.
Kabouters & pupillen: 16:00 – 17:00 oere
Welpen & skoajeugd: 17:00 – 18:00 oere.
De clinic is fergees en mear ynformaasje folgend! Hald de sosiale media as de webside yn’e gaten!