Eastereinder keatswykein

Oer 1,5 wike fiere wy ús Eastereinder keatswykein; jeugd, junioaren en senioaren!     We wolle hjir in echt keatswykein fan meitsje, dus dit meie jim net missen. – Jou jim (bêrn) op foar de keatsklinik fan dit toppartoer; – We sykje noch in pear karmasters foar de Jong-Feinte partij. At jim dêr belangstelling foar …

Ferslach jeugd ledenpartij 19 juny 2021

Op sneon 19 juny wie ús keatspartij foar de jeugd in echte boppeslach! Allegear yn it oranje, jokers fertsjinje, stroaiprizen, prachtige krânsen… It wie dus in echt oranje feest!     Utslach kabouters: 1e: Jelke Sijbesma en Stijn Kuiper 2e: Iris Bosgra en Benthe Stoffelsma 3e: Lotte Kuiper en Wout Dijkstra   Utslach welpen: 1e: …

Keatsclinic jeugd

Beste jeugdkeatsers! Kommende woansdei 05 maaie 2021 stiet der wat leuks te gebeuren. Ús keatstoppers Roelie en Corrie Kroondyk sille mei help fan Liset Sijbesma in clinic jaan wat krekt efkes wat oars is as it echte keatsspultsje. Dit wolle jimme net misse! Jou jim gau op fia de webside want fol is fol. Elts …

Keatskamp 2021, we binne los!

Hjoed is it dan einliks safier, ús jierlikse keatskamp. Helaas troch corona ek dit jier 1 dei yn plak fan 3, mar wat is it dochs prachtich dat we dochs sa’n spektakel mei inoar delsette kinne.       Wolle jim mear fan it keatskamp sjen? Folgje ús op facebook en Instagram. .

Keatskamp 2021!!

2021-03_Poster_keatskamp   Op snein 2 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp‘ mei it tema KNIKKERGEKTE, oftewol MARBLE MANIA! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan en fansels gesellich ite. Nei it kamp sille jimme hielendal klear wêze foar it wedstriden dy …