Kompetysjekeatsen

Fanôf de earste tiisdei yn maaie begjint it kompetysjekeatsen en trainen foar de jongerein! Dit jier sil it de 2e tiisdei wêze, 8 maaie, yn ferbân mei it keatskamp. Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de snenioaren op tongersdei meidwaan).Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de 1e kompetysjejûn is de earste …

Training

  De sealtrainingen begjinne yn de 1e wike fan april  (4x). Fanôf begjin maaie starte de fjildtrainingen (8x).Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de trainingskoordinator Bauke Dijkstra (training@kfeasterein.nl) De jonges en famkes yn de kategory 14-16 jier meie ek gebrûk meitsje, neist harren eigen training, fan de training foar de manlju en froulju …

Keatskamp 2016

Keatskamp 2016 – Rikkert de Kikkert! By it keatskamp fan 2016 wie der in nije gast! In gast dy foar altyd yn Easterein bliuwe sill en de bern fan it keatskamp seinen: dat wurdt Rikkert de Kikkert Youtube-Keatskamp Easterein Wer in fantastysk keatskamp yn Easterein. Tank oan de kommisje en frijwilligers!  We binne 2 maaie …

Keatskamp 2014

Yn 2014 foar it earst keatskamp yn Easterein! Foar it earst sûnt 1904 sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd fan ús feriening. Dit keatskamp sil plak fine op: woansdei 30 april, tongersdei 1 maaie en freed 2 maaie 2014. It keatskamp is mei mooglik makke troch:  2014_KFE_Keatskampkrantsje …

KFE: Slotdei Jongerein 6-9-2013

Slotjûn jeugd KF Easterein In tige slagge middei op de Skoalleseize en it MFT. De jeugd fan de keatsferiening Easterein hie freedtemiddei de lêste aktiviteit fan it keatsseizoen 2013. De tradisjonele slotjûn. (Sjoch ek ûnder Foto’s, 20130906_Slotjun_Jongerein)   Earst wienen om 16.00 oere de bern fan de kabouters o/m 1e jiers pupillen oan bar foar harren slotjûn. Kompetysjeprizen …

KFE: Slotdei Jongerein 2-9-2011

Slotdei Jongerein 2-9-2011 It ein fan it keatsseizoen waard wer ôfsletten mei in slotjûn en deútrikking fan de kompetysjeprizen. En dit jier wie der sels in mystery guest! Het weer was prima voor onze afsluiting van dit kaats seizoen. De jeugd was allemaal aanwezig om vier uur op vrijdag middag in het zonnetje. Boudewijn en …

KFE: Slotdei Jongerein 7-9-2012

  Nachtkeatsen en slotdei jongerein   Dit jaar een combinatie van nachtkaatsen en slotdag in één. Wij als bestuur vonden dit ook een leuk idee, en dan in de pyama, want het is nachtkaatsen, dus dat doe je in nachtkleding. De meeste kinderen vonden het een leuk idee en hadden dit gedaan, maar ook het …