Opjaan keatskamp 2023!

Jou dy no op foar it keatskamp 2023! In ôfsluting fan it keatsseizoen yn Easterein mei as tema ‘Bisteboel!’  

Ferslach regio jeugd t.i.l. 30-06-2023

De fjilden fol yn Easterein mei de regio keatsers welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges/famkes en junioaren. Prachtich om safolle keatsers by elkoar te sjen. We keatsten yn totaal mei 106 bern! …

Ferslach jeugd ledenpartij 10-06-2023

In sammenlike ledenpartij foar sawol de jeugdleden as de senioaren. In moai konsept mei elkoar op it fjild! Yn poultsjes koenen alle jeugdleden likefolle kearen keatsen en dan mar ofwachtsje …

Ferslach KNKB famkes A/B klasse (t.i.l.) 07-05-2023

De earste KNKB wedstriid fan dit jier op ús keastsfjild: famkes A en B klasse.   De A klasse bestie út in poule mei 4 partoer, sy koene allegear dus …

Corrie Kroondijk goud en brûns tidens it WK Keatsen

Bron: www.knkb.nl   Wereldkampioen WALLBALL Team NL heeft op het WK kaatsen in Alzira (Spanje) op het onderdeel ‘Wallball’ goud gewonnen. Marrit Zeinstra en Harmke Siegersma waren in de finale …

Startdei jeugd

Op 30 april gean we spultsjes dwaan!! Komst ek? Fan kabouters oant e mei de skoaljeugd. Jou dy op foar 17 april en we meitsje der in moaie dei fan! …

Ferslach jeugdregio dei 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei   Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in …

Ferslach KNKB partij jonges A t.i.l. en B t.i.l. + herk. 19-06-2022

De jonges kategory hjoed yn Easterein te keatsen. Prachtige keatserij, spannende partijen en hearlik waar. Allegear yngredienten foar in moaie keatsdei! Yn de A klasse waard keatst yn in poule …