Keatskamp 2024

Ferslach Keatskamp 2024 2 maaie, it wie einliks safier, KEATSKAMP 2024!! Dit jier gong de striid tusken 2 teams, de cowboys en de indianen. De dei begûn mei in moai …

Jongerein keatsen 2024

Hé keatstopper fan KF Easterein! We gean wer los en wol mei keatsseizoen 2024! Binne jim der al klear foar om wer mei de keatsbal oan de slach te gean? …

Ferslach sealkeatsen jeugd 2024

Hjoed de (betide) start fan in nij keatsseizoen! In sealwedstriid foar de jeugd foardat alles op it fjild begjint. En wat wie it slagge. Noflik binnen, gjin kâlde hannen wer …

KNKB Sinterklaaspartij 26-11-2023

Op snein 26 novimber organisearre de KNKB in Sinterklaaspartij t.i.l. foar de welpen yn de Trije yn Frentsjer.   A/B klasse 1e priis: Jelke Sijbesma   C/D klasse 2e priis …

Keatskamp 2 kear yn de Skille!

Keatskamp Skille 15-08-2023 Keatskamp Skille 29-08-2023

Ferslach slotwedstriid jeugd 11-09-2023

Tagelyk mei de senioaren mocht der troch de jeugd keatst wurde by de slotpartij. It hiele fjild fol wie in machtich moai gesicht. Waarm wie it net, it wie hyt! …

Ferslach nachtkeatsen jeugd 25-08-2023

Normaliter is it nachtkeatsen in partij opzich. Mar dit jier waard it kombinearre mei it keatskamp en dus wienen de bêrn fan Wommels ek oanwêzich. In fjild fol minsken ûnder …

Opjaan keatskamp 2023!

Jou dy no op foar it keatskamp 2023! In ôfsluting fan it keatsseizoen yn Easterein mei as tema ‘Bisteboel!’  

Ferslach jeugd-ledenpartij mei Wommels 15-07-2023

Twa kear yn it seizoen hawwe we by in ledenpartij in útwikseling mei de jeugd fan Wommels. Yn maaie wienen de welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes út Easterein al yn …