Ferslach jeugdregio dei 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei   Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in …

Ferslach KNKB partij jonges A t.i.l. en B t.i.l. + herk. 19-06-2022

De jonges kategory hjoed yn Easterein te keatsen. Prachtige keatserij, spannende partijen en hearlik waar. Allegear yngredienten foar in moaie keatsdei! Yn de A klasse waard keatst yn in poule …

Keatskamp 2022 sit der wer op!!

Keatskamp 2022 Op 1 maaie kaam Rikkert de Kikkert it Olympysk fjoer bringen by de Skoalleseize. Hy brocht it fjoer foar it Olympysk Keatskamp. 37 Bern strieden foar de Olympyske …

Jeugdtrainingen 2022

De wintertrainingen binne noch oan’e gong, mar sjoen kommend wiekein noflike temperaturen wer om it hoekje sjen komme. Wurd it heech tiid om ris wat mear ynformaasje te jaan oer …

EK Wallball foar jeugd

Oan de EK Wallball foar jeugd hat Corrie Kroondijk mei dien. En mei sukses! Se mei Fiera silver bij Wallball famkes oant 19 jier en mei har maten in tredde …