Keatskamp 2022

Op snein 1 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp’ mei it tema Keats Olympics! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan en fansels gesellich ite. Nei it kamp sille jimme hielendal klear wêze foar it kamp.

We hoopje op in moaie dei. Hâld ús webside/Facebook/Instagram yn’ e gaten.

Der sil in dresskoade wêze, dit krije jim letter te hearen.

Groetnis en oant gau,

Halbe Willem, Selma, Tjalie en Sieta.