Keatskamp: Ferrassing by start keatskamp 2016

It keatskamp 2016 is begûn!

Fan 2 oante mei 4 maaie is de jongerein fan KF Easterein warber op sportpark De Skoalleseize.

As ferrassing by de iepening fan it keatskamp waard de eigen Maskotte fan KF Easterein presintearre.

De namme fan dizse rpachtige Maskotte is …. jaaa, dat meie de bern betinke!

Woansdei wurdt dat bekend makke!

20160502 Keatskampstart 

De kommisje, frijwilligers en dielnimmers oan it keatskamp mei de nije maskotte!

(Klik op de foto foar grutter eksimplaar)