Keatskes: 18-09-2016

It ‘lêste’ keatswykein fan 2016 mei de Oldhove-partij op sneon, foar de wylde Kippetjespartij fersetten, en sneins dienen fansels ferskate Eastereinder keatsers mei oan de Kippetjespartij mei 248 partoeren!

 

Freed 9 septimber

We krigen ek noch de útslaggen en foto’s fan it nachtkeatsen fan de jongerein.
Sjoch by 09-09-2016 – Nachtkeatsen jongerein

 

 

Sneon 17 septimber

Boazum – 10e M. de Jongpartij

Dizze partij neame we om’t Sipke Hiemstra dêr de 1e priis wûn hat. Fansels de krânse en in prachtige mountainbike!

Sjoch ek ris op de Facebook groep M. de Jong Keatspartij

20160917 BoazumMdeJong

 

Snein 18 septimber

Winsum – Kippetjespartij

Yn Winsum wienen 272 partoeren en 816 keats(t)ers! In geweldich barren fansels en ferskate leden fan KF Easterein oanwêzich om te keatsen en ek yn de prizen!

Sjoch foar alle ‘Kippetjeskeatsnijs’ op De ploech fan tsien

Sjoch foar alle foto’s Foto’s Kippetjespartij 2016

Sjoch ek op KNKB.nl

 

HOANNEN – Winners

20160918 KippetjesSijbesmas

7e prijs: Roel Sybesma, Peter Sybesma, Robert Sybesma

20160918 KippetjesBaukeDijkstra

13e prijs: Elgar Boersma, Arnold Zijlstra, Bauke Dijkstra (reade shirt…)

 

HOANNEN – Ferliezers

7e prijs

20160918 KippetjesStefanDYSDannyJan

Jan Flapper, Stef Jukema, Kees Sandstra  en  Stefan vd Weg, Dirk Yde Sjaarda, Danny Roos

 

HINNEN – Ferliezers

20160918 KippetjesMartine

1e prijs Anna Kootstra, Martine Tiemersma, Anke Winkel

4e prijs Hester Kingma, Gabriele Bouma, Gerry-Edou Mollema (gjin foto fûn)