Keatskes: 19-07-2015

It wykein fan 18 en 19 july is tige wichtich foar de frije formaasje manlju foar de PC. Takom wike woansdei is de Jong-Feinte. We binne nijsgjirrich hoefolle fan de dielnimmers op de 4e woansdei fan july ek keatse op de 5e woansdei fan july!


Woansdei 8 july


Wier – Manlju 1e klasse

Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer winne de 1e klas wedstriid yn Wier

20150708Wier Manlju1eklas


Freed 10 july


Easterein – Van Krimpen partije – Federaasje

Sjoch foar foto’s en ferslach by Wedstriidutslaggen, Federaasje

Boalsert – Froulju haadklasse

Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Sjanet Wijnia Wommels winne in 2e priis yn Boalsert. De finale giet ferlern mei 4-5:0-6.

20150710Boalsert Frouljuhaadklasse 


Sneon 11 july


Wommels – Froulju 1e klasse t.i.l.

In 2e priis yn de ferliezersronde foar Jelien Pompstra mei MIchelle Bruinsma en Jannek Terpstra

20150711Wommels Froulju1eklasse2F

Lollum-Waaksens – Famkes ├║tnoeging t.i.l.

In 3e priis foar Jeska Terpstra Easterein mei Fenna Kramer Winsum en Anne Monfils Kimswerd

Jelsum/Koarnjum/Britsum

In 2e priis foar Selma de Boer mei Fiera de Vries en in 2e priis yn de ferliezersronde foar Roelie Kroondijk mei Renske Blankema

20150712Jelsum Skoalfamkes

Weidum – Welpenjonges t.i.l.

In 2e priis yn de ferliezersronde foar Arjen Stremler en Redmer Stegenga

20150711Weidum Welpenjonges

Weidum – Welpenfamkes t.i.l.

In 2e priis foar Judith van der Weerdt en Dido Iedema (Sint Annaparochie)

20150711Weidum Welpenfamkes


Snein 12 july


Hallum – Famkes A+B

De 1e priis foar Baukje Terpstra mei Lotte Delgrosso Marssum en Berber Ekema Poppenwier

20150712Hallum FamkesB 


Sneon 18 july

 


Makkum – Haadklasse froulju frije formaasje

In 3e priis foar Imke vd Leest mei Anne Monflis en Renske Terwisscha van Scheltinga yn Makkum

20150718Makkum HaadklasseFroulju

Holwert – Froulju 1e klasse

In 3e priis foar partoer Okkema mei Sietske Okkema, Jeliemn Pompstra en Sandra Hofstra

20150718Holwert Froulju1eklasse


Snein 19 july


Marsum – Manlju 50+ A+B

1e prijs:Hans Hilarides St Jac Par,Joop Bootsma Reahus,Roel Sijbesma Easterein.

20150719Marssum Manlju50

Wynaam – Famkes A+B

Der is in 2e priis yn de B-klasse yn de ferliezersronde foar Jeska Terpstra mei Alie Hoekstra en Marijke Jonker.