Keatskes wike 17 en 18

Yn it earste keatswike fan it keatsseizoen behelje Jeska, Roelie, Corrie en Roel snein 28 april in priis.

Jeska, Roelie en Corrie doche dat by de dames. Jeska de 1e priis en Roelie en C orrie de twadde priis in Niawier.

Roel docht dat by de 50+ mei in twadde priis.

Helaas is der gjin foto fan mar Brecht Stegenga hie freed 3 maaie by de federaasje yn Ysbrechtum in moaie twadde priis.

Sneon 4 maaie behelje Roelie, Jeska en Corrie de twadde priis by de dames ôfdeling.
Yn de finale behelje se it helaas net stjin Makkum (1-5 0-6)

Jelke Sijbesma behelle de krânse by de KNKB t.i.l. yn Tsjom.

Fianne ek de krânse by de t.i.l. yn Akkrum.