Keatskes wike 19

Ek dit wiekein binne wer keatsers yn de prizen fallen!

Hjirûnder wer in oersicht:

Tongersdei 19 maaie, himmelfeartsdei

Roelie, Corrie en Jeska de twadde priis op de ôfdieling! Knap! Sneon it NK, sukses alfêst!!

Freed 10 maaie ledeparty in Wommels yn gearwurking mei Easterein

   

Jelke de krans en Marrit by de pupillen ek de krâns

Sneon 11 maaie de federaasje yn Arum:

Harmen Joustra de twadde priis yn de winnaarsronde en Jelke Sijbesma de twadde priis yn de herkansing.

Snein 12 maaie

Haadklasse froulje. Jeska de krânse! Roelie en Corrie de twadde priis.

KNKB 50+ yn Goënga.

Peter en Roel de krânse

Tjeerd de twadde priis