Keatskes wike 20

Freed 17 maaie:

De twadde priis foar Sven Sijbesma by de federaasje yn Herbayum.

 

Snein 19 maaie:

De krânse foar Jelke Sijbesma by de KNKB pupillen yn Reard.

 

In moaie tredde priis foar de froulju Roelie, Corrie en Jeska.
Spitigernôch yn in spannende pot tsjin Dronryp yn de heale finale derôf.