Keatskes wike 20

Freed聽17聽maaie

We krije in update fan de manlju 50+ yn Sint Annaparochie. Tjeerd Dijkstra hat 1x w没n, 1x ferlern, Ype Tiemersma 2x ferlern en Sipke Hiemstra 1x w没n, 1x ferlern. Hjirnei heare wy niks mear, dus de mannen sille wol gjin priis hawwe 馃槈

Brecht Stegenga is yn Boazum te federaasjekeatsen en wint hjir de kr芒nse! Nicht Liset Sijbesma is d锚r ek en komt ek mei de kr芒nse th煤s! Sy moast yn de finale tsjin Judith v/d Weerdt. It wie in echte finale mei alles oan ‘e hang.

 

 

Snein聽19聽maaie

De skoaljonges mei Arjen Stremler, Redmer Wiersma en Milan v/d Weg binne te 么fdielingkeatsen yn Raerd, sy ferlieze de 1e omloop mei 5 earsten gelyk tsjin Arum.

Yn Winsum binne de froulju haadklasse en 1e klasse. Yn de haadklasse keatst Imke v/d Leest om de 3e priis tsjin Jeska Terpstra. Imke en dy winne dit mei 5-2. Selma de Boer stiet yn de ferliezersfinale fan de 1e klasse, spitigern么ch ferliest se dit.

 

 

 

Priiswinners聽lokwinske!