Keatskes wike 20

Freed 17 maaie

We krije in update fan de manlju 50+ yn Sint Annaparochie. Tjeerd Dijkstra hat 1x wûn, 1x ferlern, Ype Tiemersma 2x ferlern en Sipke Hiemstra 1x wûn, 1x ferlern. Hjirnei heare wy niks mear, dus de mannen sille wol gjin priis hawwe 😉

Brecht Stegenga is yn Boazum te federaasjekeatsen en wint hjir de krânse! Nicht Liset Sijbesma is dêr ek en komt ek mei de krânse thús! Sy moast yn de finale tsjin Judith v/d Weerdt. It wie in echte finale mei alles oan ‘e hang.

 

 

Snein 19 maaie

De skoaljonges mei Arjen Stremler, Redmer Wiersma en Milan v/d Weg binne te ôfdielingkeatsen yn Raerd, sy ferlieze de 1e omloop mei 5 earsten gelyk tsjin Arum.

Yn Winsum binne de froulju haadklasse en 1e klasse. Yn de haadklasse keatst Imke v/d Leest om de 3e priis tsjin Jeska Terpstra. Imke en dy winne dit mei 5-2. Selma de Boer stiet yn de ferliezersfinale fan de 1e klasse, spitigernôch ferliest se dit.

 

 

 

Priiswinners lokwinske!