Keatskes wike 23

Freed 16 juni: federaasje yn Hommerts: moai wat prizen mei nei Easterein!

De broers Jelke en Sven Sijbesma de kranse by de welpen.

 

                                                           

Marrit van der Weij de twadde priis by de pupillen famkes.                        Fenne Sijbesma ek krânse, by de pupillen famkes.

Geertje de krânse by de skoaljeugd.

 

snein 18 juni: 

Yn knappe prestaasje fan Jeska en har maten yn Grou op de haadklasse frije formaasje.
De winst op it toppartuur en fansels de krânse mei nei hûs.!

Roel Sijbesma de krâns bij de 50+ yn Marsum.

Lokwinske alle hjer!!