Ferslach regio jeugd t.i.l. 30-06-2023

De fjilden fol yn Easterein mei de regio keatsers welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges/famkes en junioaren. Prachtich om safolle keatsers by elkoar te sjen. We keatsten yn totaal mei 106 bern!

 

Welpen famkes
1e priis: Anouk Groen en Elin Stoffelsma.
2e priis: Wietske Poelsma en Anna de Jong.

 

Welpen jonges yn de winnersronde
1e priis: Johannes Heerma en Johan de Jong.
2e priis: Dirk Regeling en Tijmen Dijkstra.
3e priis: Syan Bults en Ids van Wijngaarden.

Yn de herkansingsronde
1e priis: Thys Jansen en Fender Flisijn.
2e priis: Redmer Politiek en Thys Strikwerda.

 

Pupillen famkes
1e priis: Fenne Sijbesma en Judith v/d Ende.
2e priis: Froukje Patricia Blanke en Rosalie ten Brink.

 

Pupillen jonges:
1e priis: Rindert Douma en Egbert Spoor.
2e priis: Lars Haarsma en Dooitsen Fopma.

 

Skoalfamkes:
1e priis: Maren de Vries en Marrit Hoekstra.
2e priis: Brecht Stegenga en Doutzen Twijnstra.

 

Skoaljonges yn de winnersronde
1e priis: Brian Oosting en Imme Klaas Kievit.
2e priis: Sander Velzen en Dirk Lieuwe Wup.
3e priis: Ynte Sjoerd Dijkstra en Jonne v/d Werff.

Yn de herkansingsronde
1e priis: Matthijs Quak en Kiano Terpstra.
2e priis: Klaas Merijn v/d Brug en Hessel Abels.

 

Famkes/Jonges/Junioaren
1e priis: Durk Bootsma, Iris Jasper en Hessel Jonker.
2e priis: Ate Schaap en Fianne Dijkstra.