Keatskes wike 24

    

Yn Balk by de moaie keatsparty ‘Keatsers foar de Keatsers’ wiene der prizen foar:

Bauke Dijkstra twadde priis haadklasse
Corrie Kroondijk twadde priis haadklasse
en Roelie Kroondijk de 1ste priis

Snein wer de twadde priis foar Corrie op de haadklasse yn Sint Jabik.

 

By de Skoalfamkes KNKB wedstriid yn Sint Anneparochie behelle Fianne in twadde priis en Geertje de tredde priis