Ferslach KNKB partij jonges A t.i.l. en B t.i.l. + herk. 19-06-2022

De jonges kategory hjoed yn Easterein te keatsen. Prachtige keatserij, spannende partijen en hearlik waar. Allegear yngredienten foar in moaie keatsdei!
Yn de A klasse waard keatst yn in poule fan 4 partoer. Nei 2 omlopen wiene der 2 partoeren die’t beide wedstriden wûnt hiene, yn de 3e omloop dus in echte finale én in spannende finale, sjoen de sifers 5-5/6-2.
1e priis:
Marten Leijenaar Exmorra
Johan Sipma Lioessens
Rein Breuker Leeuwarden
2e priis:
Pieter den Breejen Arum
Jan-Tymen Eisma Franeker
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier
De B klasse bestie út 15 partoer wêrby in ‘gewoane’ list ferkeatst waard. De prizen waarden as folgt ferdield.
1e priis:
Thom Dijkstra Bitgum
Stijn Vincken Spannum
Rick Peperkamp Oude Bildtzijl
2e priis:
Jan Johannes v/d Kamp Nijland
Sjouke Beimers Bitgummole
Jurre Reitsma Exmorra
3e priis:
Jens Kooistra Raerd
Niels de Boer Spannum
Peter Boersma Walterswald
3e priis:
Stefan Greidanus Winsum Fr
Jelvin Kaper Sint Annaparochie
Iwan Hiddinga Sint Annaparochie
1e priis herk.:
Johan Cnossen Gauw
Menno Johnson Kimswerd
Clive van der Weerdt Makkum