Keatskes wike 24

Freed 14 juny

Iris Bosgra en Jelke Sijbesma yn de prizen by de federaasje yn de Hommerts.
Iris de krânse en Jelke de twadde priis.

 

Sneon 15 juny

Roel de tredde priis by it Lanen kaatsen yn Harns. In prachtige foto!!

 

Snein 16 juny

Helaas gjin foto, mar Roel Sijbesma de 2 priis KNKB 50+ B klasse yn Kimswerd.

Roelie en Corrie en harren maat Jennie de twadde priis op de haadklasse yn St. Jabik.

Jelke de krânse by de KNKB yn Jirnsum.

 

Woansdei 19 juny

Fianne de tredde priis by de junioaren yn Wommels.