Keatskes wike 22 en 23

Freed 31 maaie

Sven wint de krânse mei Fedde Flisijn út Wommels by in frije formaasje partij fan de kabouters.

Sneon 1 juny

Marit de krânse yn Boalsert.

Fenne de krânse yn Bitgum, KNKB A-klasse.

Freed 7 juny

   

Elin en Lotte de krânse by de federaasje yn Folsgeare.

Roelie de tredde priis by de froulju haadklasse t.i.l. yn Stiens.

Sneon 8 juny

Jelke de twadde priis yn Koarnjum by de KNKB t.i.l.