Keatskes wike 29

Snoen 20 juli Roelie in twadde priis by de dames haadklasse yn Minnertsgea.

Jelke Sijbesma de tredde priis by de federaasje party yn Wommels.

 

Op snein 24 juli behellen Roelie en Corrie Kroondijk een moaie twadde priis mei Jennie Terpstra by de dames haadklasse t.i.l. yn Morra.