Keatskes wike 31 en 32

Sneon 6 augustus wie in Hitzum de jierlikse Ald Meijers party foar famkes.

Liset Sijbesma die mei Anouk Delfsma en Inez Bakker fan Wommels mei. Se ha best keatst mar yn de twadde omloop helaas ferlen.

Snein 7 augustus belle Corrie mei har maten de twadde priis by de dames eerste klas yn Dronryp.

Sneon 12 augustus yn it waarme Itens de krânse foar Geertsje en Fianne.

Snein 13 augustus yn it krek sa waarme Harns behellen Jeska en Roelie de krânse en de tredde priis!