Keatskes wike 32

 

Tjeerd Dijksstra is de foarsitter fan de Freule partij yn Wommels. In prachtige dei werby Winsum as winner ├║t de dei kaam! It wie tige foar inoar.

 

In moaie 3e priis foar Corrie yn Ferwert.