Keatskes wike 32

 

Tjeerd Dijksstra is de foarsitter fan de Freule partij yn Wommels. In prachtige dei werby Winsum as winner út de dei kaam! It wie tige foar inoar.

 

In moaie 3e priis foar Corrie yn Ferwert.