Keatskes wike 32

In Zurich behelle Geertje van de Weide in 2de priis en Fianne de krans mei de 1ste priis!

 

In Peins sneon by de v.f. eerste klas dames Corrie Kroondijk mei har maten de krans en Jeska en Sietske de twadde priis.

 

By de haadklasse foar dames in tredde priis foar Tineke Dijkstra.