keatkes wike 31

Sneon by de 1e klas ien Workum Jeska Terpstra en Sietske Okkema de krans, Roelie Kroondijk de 2de priis en Corrie Kroondijk de 3de priis.

Jelte-Pieter Dijkstra in tredde priis op de haadklasse.

Bauke Dijkstra in tredde priis bij de eerste klas.

Snein Roelie Kroondijk de krans, Sietske en Jeska de 3de priis en Martina Kooistra de 2de priis by de ferliezers.

Ek Bauke wie snein wer ien de prizen, dit kear in twadde.