Keatskes wike 33

Op toansdei 18 augustus wie yn it moaie Easterein de keats-off foar de PC! Sietske die hjir mei har maten oan mei, en mei sukses!!
Se wûnen, dus stean se woansdei op de PC yn Weidum! Sukses!

Sneon behelle Pieter Age in moaie twadde priis by de pupillen yn Surch.

Yn Tirns by de KNKB diene de skoalfamkes fan Easterein goed mei! Geertsje de twadde fan de ferliezers, Fianne de eerste yn de ferliesers, Brecht in moaie twadde priis en Douwina krekt foar de prizen der ôf. Tjitske die ek mei mar die stjit helaas net op de foto.

Bij de 50+ yn Frentsjer Jan Vellinga yn de krânse en Roel Sijbesma in tredde priis.

Corrie behelle in moaie moaie twadde priis by de dames eerste klas in Warkum.