Keatskes wike 34

Corrie Kroondijk is twadde yn it einklassemint. It wie noch efkes spannend mar mei san moai wiekein koe dit net mear mis gean!

In prachtige prestaasje opsich! Corrie Kroondijk wint de dubbel by de famkes. Sawol sneon as snein wint se de kranse. De twadde kranse jout har in moaie twadde priis yn it algemiene einklassemint fan de famkes.

Roelie wint mei har VF maten de kranse op de earste klasse yn Alde Lije

Tineke Dijkstra wint de twadde priis yn har eigen thúsdoarp

Jelte Pieter koe fanôf Bitgum op’e fiets nei hus. Hja winne in moaie 3e priis op de VF partij.

 

Fianne Dijkstra de kranse yn Jorwert

Harm Dijkstra wint de 1e priis op de Joostema Partij

Corrie wint de kranse yn Minnertsgea