Ferslach slotpartij jeugd 30-08-2019

Freed 30 augustus wie alwer de lêste party fan dit jier, lokkich dit kear mei prachtich waar! We begûnen oan’e ein fan’e midddei mei patat, frikandellen en limonade. Foar de bern is it altiid in moaie party, it is hiel oars om mei in grutte bal te keatsen, trije kear by inoar te sitten en ‘spannend’ yn it tsjuster!

Nei de earste omloop waarden de priiswinners fan’e kompetysje ek bekind makke.

 

Kabouters/Welpen

A-maat

1e priis Pieter Age v/d Weide

2e priis Jildau Jellema

3e priis Femke Paauw

B-maat

1e priis Jerryd Schram

2e priis Hieke Jellema

3e priis Sanne Frouk Dijkstra

4e priis Berber Sijbesma

 

Pupillen

A-maat

1e priis Brecht Stegenga

2e priis Sander Velzen

3e priis Fianne Dijkstra

B-maat

1e priis Marijn de Groot

2e priis Sibrand Stremler

3e priis Tjitske Joustra

 

Skoaljeugd

1e priis Liset Sijbesma

2e priis Ridzert Veldman