keatskes wike 38 en klassementen 2020 en 2021: famkes fan de family Kroondijk ien de prizen

Roelie de 3de priis by de letste party fan de haadklasse froulje ien Ljouwert.

Corrie en Roelie Kroondijk ien de prizen by it klassemint ien 2021

En Corrie hie ek fan 2020 noch in priis te goede