EK Wallball foar jeugd

Oan de EK Wallball foar jeugd hat Corrie Kroondijk mei dien. En mei sukses!

Se mei Fiera silver bij Wallball famkes oant 19 jier en mei har maten in tredde priis mei it internationaal spel