KFE: Foarjiersgearkomste 26 maart

Keatsferiening Easterein – Oprjochte yn 1904

Utnoeging foarjiersgearkomste KF Easterein op 26 maart 2014

 

 

 

Bêste minsken,

 

Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein.

Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op:

woansdei 26 maart 2014 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”


Wurklist 

 1. Iepening
 2. Meidielings en ynkommen stikken
 3. Oantekens fan de neijiersgearkomste op 13 novimber 2013. It ferslach is taheakke oan de útnoeging. Bin hjir fragen oer?
 4. Finansjeel ferslach:
  – rekken 2013
  – begrutting 2014
 5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid
 6. Presintaasje jierferslach 2013
 7. Skoft
 8. Bestjoersferkiezing:
  – Foardracht fakatuere foarsitter: Dirk-Yde Sjaarda
  – Foardracht fise-foarsitter: Mattie Dijkstra
  – Foardracht fakatuere ponghâlder: Skelte Anema
 9. Stikken KNKB-gearkomste op 3 april 2014
 10. Punten fan út it bestjoer, ûnder oare:
  – meidielings fan út de foarjiersgearkomste Federaasje Snits
  – ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize”
  – ôfskied kommisjeleden
  – fakatueres: stân fan saken
  – lustrum 2014
 11. Wedstriidaginda 2014
 12. Omfreegjen
 13. Sluting

 

Graach oant sjen op 26 maart!

 

Bestjoer KF Easterein

 

(20140326_KFE_UtnoegingFoarjiersLedegearkomste.pdf)