KFE: GEKE & KF Easterein

STAP OER NEI GEKE EN STYPJE HJIRMEI KF EASTEREIN!

 GEKEweb

(Klik op LOGO foar de website)

 

Wat is GEKE en wat wolle se?

  • GEKE = Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein
  • GEKE wol de leefberens en duorsemens yn Easterein befoarderje
  • GEKE is ‘wederverkoper’ fan stroom en gas foar de NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam / www.noordelijklokaalduurzaam.nl )
  • NLD keapet gas en stroom regionaal yn, de opbringsten hjirfan wurde fia de koöperaasjes wer werom floeit nei de doarpen
  • GEKE kriget as ‘wederverkoper’ €75,- per jier per oanslúting, hjirmei kinne der projekten dient wurde om in duorsum doarp te wurden
  • Boppesteande wurdt noch breder lutsen troch de ferienings deryn te belûken; safolle mooglik minsken oerstappe litte nei GEKE, de feriening kriget dan €37,50 per húshâlding per jier
  • De priis fan gas en elektrisiteit binne fergelykber mei oare grutte oanbieders
  • It oerstappen fan leveransier wurdt regele troch NLD 

 

Dit is fansels in prachtige manier om KF Easterein finansjeel te stypjen! Foar mear ynformaasje en/as oanmelden kinne jo maile nei: info@geke-easterein.nl

 

As nim kontakt op mei ien fan de bestjoersleden fan GEKE:

Jan-Jetze Brouwer (foarsitter) Koaifinne 14, 06-41630995

Gerrit Bergsma (ponghâlder) Hôfsleane 6, 06-22649636

Johannes Dijkstra (sekretaris) Hôfsleane 25, 06-53291193

Grietje Bouma (algemien lid) Wynserdyk 53, 06-23758603

Jehannes Santema (algemien lid) Hôfsleane 27, 06-21669472