KFE: Materialekommisje drok dwaande

De leden fan de materialekommisje en hart frijwilligers binne alwer drok oan de slach mei ek de tariedng op it seizoen!

 

Yn dit lustrumjier (110 jier K.F. Easterein en 10 jier Jong-Feinte) wolle hja dat alle materiaal der kreas ├║tsjocht. Dus der wurd omraak farve! Geweldich!

20140406 FMK Materiaal1

20140406 FMK Materiaal2

20140406 FMK Materiaal3