KFE: Rabo Ledesponsoring 2016

Rabo Ledesponsoring

 

Donearje € 5 fan it sponsorbudget fan de Rabobank oan keatsferiening Easterein

 

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland hâldt ek dit jier wer de aksje Rabo Ledesponsoring.

Binne jo lid fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland?

Dan kinne jo € 5 fan it sponsorbudget fan de bank fuort jaan oan jo favorite feriening, stichting of ynstelling. Ek keatsferiening Easterein hat har oanmelden foar dizze aksje.

 

Wy binne bekend ûnder nûmer RLS146 (Keatsferiening Easterein – Easterein)

Dit nûmer ha jo nedich by it ynfoljen fan it stimbiljet dat fan ôf 1 desimber op de website fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland stiet.

Stimme kin de hiele moanne desimber op de website www.rabobank.nl/sneek-zwf

 

Ferskil tusken klanten en leden

Let op: klanten fan de Rabobank binne net automatysk lid.

Klanten die wol stimme, mar gjin lid binne, wurde automatysk lid makke.

Binne jo gjin klant fan de bank en jo stimme doch? Dan is jo stim net jildich.

 


Rabo Ledensponsoring (Nederlands)

 

Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan onze vereniging

 

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring.

Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland?

Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, stichting of instelling. Ook kaatsvereniging Easterein heeft zich aangemeld voor deze actie.

 

Wij zijn bekend onder nummer RLS146 (Keatsferiening Easterein Easterein)

Dit nummer heb je nodig bij het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat.

Stemmen kan de hele maand december via de website www.rabobank.nl/sneek-zwf

 

Verschil tussen klanten en leden

Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid.

Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt.

Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig.

2016 RaboLedesponsoringAdvertentie