KFE: Sealkeatsen 11-12-2016

Snein 11 desimber is de jierlikse keatspartij yn de seal.

 

It is foar manlju en froulju fanôf de jonges/famkes kategory.

Der wurde 3 listen ferkeatst, eltse kear op’e nij troch elkoar lotte

It begjint om 13.00 oere en de ynlis is € 5.

 

Jimme kinne jimme oant freed 9 desimber foar 20.00 oere opjaan by Wiepkje Hiemstra, opjefte@kfeasterein.nl as 06-33 70 07 68.

Wês der snel by, want der kinne maksimaal 24 dielnimmers mei dwaan.