KFE: Trainingsnijs

De technyske kommisje is yn gearwurking mei de jongereinkommisje al wêr drok dwaande west mei de tariedings fan de trainingen fan 2014 foar yn de seal en op it fjild as tarieding op it keatsseizoen 2014.

 

Keatsferiening Easterein kin no trije soarten trainings oanbiede!

1. Trainingen foar de leden fan keatsferiening Easterein

2. Keatsoplieding K.F. Easterein foar leden fan de ferienings fan Federaasje Snits e.o.

De opsjes 1 en 2 foarmje tegearre de trainingsgroepen foar de jongerein

 

3. Stipepunttrainingen foar froulju junioaren/senioaren

 

Jimme kinne alle ynformaasje fine by Trainingen (lofts yn it menu)